Elektricitet i Sverige

Jämför elpriserna redan idag Jämför elpriserna redan

Elektricitet i Sverige har förekommit sedan 1870-talet då de första demonstrationerna med batteri- respektive dynamodrivna båglampor och glödlampor genomfördes. År 1884 byggdes det första elektricitetsverket av privatägda ”Elektriska AB” i Göteborg som levererade ström till knappt 1 000 glödlampor, i huvudsak till butiker och restauranger i de centrala stadsdelarna. I Stockholm skulle det dröja till 1892 innan stadsägda Brunkebergsverket invigdes.

Ett stort problem under pionjärtiden var enorma överföringsförluster i ledningarna. Kraftöverföringen över långa sträckor blev först möjlig genom trefas växelström, vilket var en svensk uppfinning. År 1893 driftsattes världens första kommersiella, cirka 15 kilometer långa kraftöverföring enligt trefassystemet mellan Hällsjöns vattenfall och gruvsamhället Grängesberg i Bergslagen. ASEA:s ingenjörer Jonas Wenström och Ernst Danielson var ansvariga konstruktörer för anläggningen.

Kring år 1900 fanns det mer än 50 elektricitetsverk runt om i Sverige varav fyra var belägna i Stockholm. Mellan 1900 och 1950 anlades ett stort antal vattenkraftverk, till en början längs sydsvenska älvar och senare i Norrland. Den svenska vattenkrafteran varade till mitten av 1960-talet, då producerades så mycket som 95 procent av landets elbehov med hjälp av vattenkraft. Striden om Vindelälven blev slutpunkten för utbyggnaden av fler älvar.

Med Ågestaverket som invigdes 1963 började energiproduktion med hjälp av kärnkraft. Idag har Sverige 12 reaktorer, varav 10 är i kommersiell drift och två är avstängda. I Sverige finns det för närvarande ingen av regeringen beslutad avvecklingsplan för kärnkraft. Även den så kallade ”tankeförbudsparagrafen” är avskaffad, som gjorde det olagligt att förbereda uppförandet av en kärnreaktor i Sverige.

År 2007 lämnade Energimyndigheten ett förslag till regeringen, som innebar minst ett tjugofaldigande av elproduktionen från vindkraftverk. För att klara EU:s mål att 20 procent av all energiproduktion år 2020 ska komma från förnybara energikällor behöver elproduktion från vindkraft bli 30 terawattimmar (TWh) år 2020. År 2010 ökade produktionen med 40% till 3,5 TWh, jämfört med Danmark och Tyskland är dock Sverige fortfarande ett litet vindkraftsland.

År 2010 var den total elproduktionen 144,6 TWh och där kom 66,3 TWh (46%) från vattenkraft, 55,6 TWh (39%) från kärnkraft, 3,5 TWh (2,5%) från vindkraft och resten 19,2 TWh (13%) är främst från kraftvärmeverk brännande olja, kol, biobränslen, sopor etc samt överskottsenergi från industrin. Sverige importerade även 1,9 TWh för en elkonsumtionen på 146,5 TWh.