Elleverantörer

Jämför elpriserna redan idag Jämför elpriserna redan

Svensk Kvalitetsindex (SKI) mätning av elbranschen visar inga drastiska skillnader mot före- gående år. Branschen fortsätter sakta att stärka förtroendet och uppvisar ett litet högre betyg i nöjdhet jämfört med föregående år.

Till skillnad från många andra branscher som SKI mäter finns en stor spridning mellan hur kunderna uppfattar de olika bolagen. Betygen skiljer stort mellan botten och toppen. Mest nöjda kunder har Luleå energi som har ett nöjdhetsindex på nära 77, medan Nynäshamn energi ligger sämst till i rankingen med ett indextal på 58.

Privatkunders ranking:

Företagskunders ranking:

De fem med lägst betyg:
Nynäshamn Energi 57,8
Lunds energi 58,1
Fortum 59,1
Eon 60,5
Kreab 62,4

De fem med högst betyg:
Luleå energi 76,9
God el 74,4
Varberg energi 73,5
Telge energi 72,3
Gävle energi 71,4

Toppen:
Luleå energi 73
Skellefteå kraft 70
Dala kraft 69
Gävle energi 67
Telge energi 67

Botten:
Fortum 54
Vattenfall 59
Lunds energi 60
Din el 60
Eon 61

Elleverantörer

Elleverantör är den aktör som har leveransavtal med elanvändarna (konsumenter eller näringsidkare) säljer elen elanvändare.
Elleverantörerna måste köpa in elen direkt från en producent, från en trader eller från marknadsplatsen. Elhandel bedrivs antingen som fastkraft med fasta energivolymer eller ”ta vad du vill ha och betala sen” avtal (take and pay). Till elanvändarna är den senare avtalsformen den vanligaste och baseras enbart på uppmätt energi.
Det är inte elleverantören som ansvarar för överföringen av elen på nätet – det är nätägarna, däremot är elleverantören enligt ellagen leveransskyldig för den el som tas ut av elanvändarna i elnätens uttagspunkter. Leveransskyldigheten innebär att elleverantören inte har rätt att avbryta elleveransen utan medgivande från elanvändaren. Om elanvändaren inte betalar sina elräkningar finns det regler för hur elleverantören kan säga upp elleveransavtalet.
För att få levera el kräver ellagen också att elleverantören har någon som tar balansansvar för elleveransen i uttagspunkten i elnätet.
Avreglering av elmarknaden innebär att konkurrens infördes mellan elleverantörerna. Genom att aktivt välja elleverantör och avtalsform kan en elanvändare påverka sin kostnad för elen.
Vid ett leverantörbyte tecknar elanvändaren avtal om elleveransen med elleverantören. Det är elleverantören som sedan administrerar leverantörsbytet och anmäler till nätägararna när elleveransen ska påbörjas. Leverantörsbyten kan ske vid varje månadsskifte och då en elanvändare flyttar in i en bostad (förbrukningsanläggning).

Källa: Wikipedia