Solenergi

Jämför elpriserna redan idag Jämför elpriserna redan

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara en kall plats och det är solenergin som driver växternas fotosyntes.

Solen strålar ut en effekt på 4·1026 W varav 1,7·1017 W träffar jorden. På jordens avstånd från solen är effekten i genomsnitt under ett år 1350 W/m². Detta värde benämns solarkonstanten. Eftersom endast halva jorden är upplyst vid varje tillfälle och eftersom områden närmare polerna belyses med en allt flackare vinkel är den genomsnittliga energin som jorden tar emot betydligt lägre, 342 W/m². Av den strålning som träffar jordens atmosfär reflekteras 22,5 % direkt av atmosfären och moln medan 19,5 % absorberas här. Återstoden, 58 %, når jordytan, där 9 % reflekteras ut igen. Detta innebär att i snitt 49 % eller 168 W/m² av solenergin absorberas vid jordytan, för att senare stråla ut som svartkroppsstrålning. Detta värde varierar stort beroende på latitud och klimat.

Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och till viss del geotermisk energi. Solenergin står därmed för den största delen av såväl el som värmeproduktion på jorden. Till undantagen hör till exempel kärnkraft och tidvattenkraft.

Solvärme

Solvärme innebär att solenergin används för uppvärmning. En vanlig tillämpning är vattenvärmning för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion i villor. Det vanligaste produktionssättet är genom solfångare. Dessa kan vara plana, koncentrerande eller av vakuumrörstyp. I mindre skala kan solvärme användas för matlagning i en solugn.

Solel

Solel, eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Detta görs med hjälp av solceller eller med en termisk process.

Det vanligaste produktionssättet är genom solceller, vanligtvis sammansatta i solpaneler. Termisk solkraft fungerar genom att man med speglar koncentrerar solstrålningen till en punkt. Sålunda kan man få temperaturer höga nog för att få vatten till att övergå till ånga. Ångan låter man sedan driva en ångturbin som i sin tur driver en generator och på så sätt skapas elektricitet.